Page 9 - VVD Gouda verkiezingsprogramma 2018
P. 9

van een auto worden op nationaal en provinciaal niveau al meer dan genoeg belast. De auto dient op lokaal niveau niet als melkkoe te worden gebruikt. Opbrengsten uit par-keergelden dienen te worden aangewend voor onderhoud en verbeteringen van de lokale parkeervoorzieningen, niet voor het opvullen van tekorten op de gemeentelijke begro-ting. Voor vrachtauto’s dienen meer (bewaakte) parkeer-plekken te komen. Om de binnenstad aantrekkelijk te houden moeten onder-nemers de mogelijkheid krijgen om korting te geven aan klanten op parkeertarieven. Parkeerplekken in het centrum zijn tegelijkertijd schaars. Technologische mogelijkheden zorgen ervoor dat ‘slim parkeren’ steeds beter mogelijk is en ook onderscheid kan worden gemaakt in kort en lang parkeren. De gemeente dient met bedrijven en instellin-gen te verkennen of parkeerruimte meer gezamenlijk kan worden gebruikt voor een optimale bezetting. De komende periode onderzoekt de gemeente de bezoekersstromen en het gebruik van parkeerplekken. Voor bezoekers van buiten Gouda dient vooraf duidelijk te zijn waar ze makkelijk kunnen parkeren.EconomieOndernemers zijn onmisbaar voor een gezonde econ-omie. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf zijn dé banenmotor van de gemeente. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste. Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels.  Ook ZZP’ers vervullen een belangrijke rol in de lokale economie. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente.De gemeente heeft een faciliterende rol en zorgt voor de juiste randvoorwaarden. Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omge-ving. De gemeente stelt zich dienstverlenend op en biedt hulp. We streven naar zo kort mogelijke procedures. De huidige regeling met daar in een opslag  op de OZB (Onder-nemersfonds) voor ondernemers in de binnenstad dient te worden geëvalueerd en herijkt.Een aantrekkelijk stadscentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. Wij willen dat Gouda aantrekkelijk is en blijft voor nieuwe en bestaande bedrijven. Dit is goed voor de werkgelegenheid. CULTUURINVESTEERDOE MEE“We willen dat zoveel mogelijk mensen  aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden...”


   7   8   9   10   11