Page 7 - VVD Gouda verkiezingsprogramma 2018
P. 7

Ondernemers en de inwoners van onze gemeente hebben volgens ons een eigen verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. Europese en nationale regels zijn hiervoor afdoende – de gemeente hoeft geen aanvullende eisen te stellen, maar steunt initiatieven van bewoners en ondernemers.VerkeerWij vinden het belangrijk dat mensen ’s ochtends op tijd op hun werk komen en ’s avonds snel en gemakkelijk naar huis kunnen. Ruim baan om met de kinderen te eten, te sporten, of een terrasje te pakken. Bereikbaarheid is de belangrijkste randvoorwaarde voor economische ontwikkeling en een aangenaam leefklimaat. Onze inwoners en ondernemers moeten zelf kunnen kiezen tussen verschillende vervoersvormen. Daarom blijven wij investeren in bereikbaarheid.Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer in het wegennet opti-maal is. Alle wijken in Gouda dienen goed bereikbaar te zijn, eenrich-tingverkeer kan hierbij helpen. Het beïnvloeden van de doorstroming heeft bovendien een positief effect op de luchtkwaliteit langs wegen. Mede door de opkomst van elektrisch rijden moet autoverkeer een volwaardige ver-voersvorm blijven in geheel Gouda. De gemeente voert geen milieubeleid om auto’s te weren, maar kan alternatieven wel aantrekkelijk te maken door bijvoor-beeld snelle ‘fast track’ fetspaden in de mobiliteitsvisie op te nemen. Inwoners en ondernemers beslissen zelf welk vervoersmiddel ze gebruiken.Verschillende vormen van vervoer kun-nen beter op elkaar aangesloten wor-den. De gemeente streeft in nauw overleg met de provincie, vervoersmaatschappijen en omliggende gemeentes naar zo optimaal mogelijke aansluitingen tussen bus en trein, bijvoorbeeld een streekbushalte bij Station Goverwelle. Streekbussen dienen op strategische plekken in de stad te stoppen voor een zo optimaal mogelijk lokaal gebruik. BANEN“Daarom willen wij lagere  belastingen en minder regels.  Ook ZZP’ers vervullen een belangrijke rol in de lokale economie...”


   5   6   7   8   9