Page 6 - VVD Gouda verkiezingsprogramma 2018
P. 6

den bezien op een goede ‘groen-steen’ verhouding, waarbij aandacht is voor goede afwatering, innovatieve concepten en ruim opgezette (hoge kwaliteit) nieuwbouw.  Wij willen dat de rioolheffng omlaag gaat. Gouda is een dure gemeente. Verder willen wij niet dat het waterschap de belasting verhoogt voor onze inwoners en bedrijven, de gemeente spreekt hier het waterschap op aan. Er moeten bij projecten keuzes gemaakt worden: sommige worden versneld opgepakt, andere uitgesteld. Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente zo veel mogelijk regenwater van huishoudelijk afvalwater. Hierbij mag de totale capaciteit van de afvoer van regenwa-ter niet afnemen.Water en bodemdaling bieden ook een kans. De kennis die wordt opgedaan dient geborgd te blijven en te worden gebruikt om (inter)nationaal bij te dragen aan oplossingen. Samen met andere partijen waaronder universiteiten moet Gouda zich (verder) inspannen voor een instituut voor watermanagement. Gouda zou hier een prima vestigings-plaats voor kunnen zijn.Als knooppunt van belangrijke vaar-wegen, streven we naar de uitbreiding van de bereikbaarheid over water. Hier hoort ook het monitoren van de openingstijden van bruggen en sluizen bij.  Het verdere herstel van historische grachten en sluizen kan bijdragen aan een betere bereikbaarheid en aantrek-kingskracht van de stad. De nabijheid van de Reeuwijkse plassen mag meer worden benadrukt. De gemeente spreekt het waterschap aan op beter onderhoud van vaarwegen en kades.DuurzaamheidDuurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en stimuleert innovatie en ondernemerschap op het gebied van duur-zaamheid.De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere pro-cedures, niet door subsidies. De gemeente neemt belem-meringen weg voor oplaadpunten van elektrische auto’s. De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen.Duurzame oplossingen voor verkeersafwikkeling worden geïntegreerd in de Mobiliteitsvisie, waarbij te allen tijde balans wordt gehouden tussen innovatieve kansen, duur-zaamheidsdoelstellingen, bedrijvigheid en mobiliteit.De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert inno-vatie en ondernemerschap ook door zelf verantwoord en slim in te kopen. Bij iedere aanbesteding stelt de gemeente relevante eisen voor duurzaamheid en hergebruik van materialen.RUIMTE


   4   5   6   7   8