Page 5 - VVD Gouda verkiezingsprogramma 2018
P. 5

Eigen initiatiefWe vinden het belangrijk dat Gouda leefbaar blijft. Dat betekent dat de gemeente mensen helpt om zelf het initiatief te nemen. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het geza-menlijk inkopen van energie. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, bij ons streven naar een krachtige gemeente en een com-pacte overheid met gezonde overheidsfnanciën.Burgerprojecten, zoals het SingelPark en Mooi Bolwerk, zijn belangrijk voor de stad. Het geeft de inwoners de mogelijkheid zelf de regie te nemen op hun leefomgeving. Het gemeentelijke initiatief ‘Right to Challenge’ waarbij inwoners zeggenschap kunnen krijgen over taken en voor-zieningen, verdient volgens ons daarom meer aandacht. De gemeente dient te geloven in de kracht van inwoners en moet durven loslaten.Wijkteams leveren een belangrijke bijdrage, het zijn de ogen en oren van de wijk. De komende periode willen wij meer inzetten op de bekendheid er van. De gemeente dient de ideeën van wijkteams te omarmen, zonder hierbij de neutraliteit te verliezen. Wijkteams leveren verder een bijdrage aan de veiligheid van Gouda. Gekeken kan worden of er meer kan worden samengewerkt met de politie.Buurtbemiddeling is een nuttig middel om overlast tussen buurtbewoners aan te pakken. Door samen naar een oplos-sing te streven neemt de sociale cohesie in de buurt toe.Water Wij willen dat de inwoners van Gouda nu en in de toe-komst droge voeten houden. De effecten van bodemdal-ing brengen we in kaart en we zorgen voor oplossingen op korte en lange termijn.De gemeente moet een integraal plan ontwikkelen om de bodemdaling en waterberging op korte en lange termijn het hoofd te bieden. De gemeente gaat voortvarend de samen-werking opzoeken met het waterschap en andere partijen om oplossingen te zoeken die wateroverlast helpen vermin-deren. Daarbij moeten ook aanpalende belangen zoals de aantrekkelijkheid van de binnenstad worden meegewogen, waarbij het openen van gedempte grachten en gesloten sluizen een oplossingsrichting is. Enerzijds draagt dit bij aan waterberging, anderzijds verhoogd dit de aantrekkings-kracht van onze stad. De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de afvoer van het water en het beheer van het grondwaterpeil. Wij zijn voorstander van duurzame bebouwing en tegen-stander van verstening van het buitengebied. Nieuwbouw-projecten moeten dan ook in de komende jaren vooral wor-Een schone leefbare stadEen schone stad vergroot het welzijn en de leefbaarheid. De kosten voor afvalinzameling dienen omlaag te gaan. Beloofd is beloofd.Gouda is vorig jaar overgegaan op een andere manier van de inzameling van afval. Huishoudens worden hierbij gesti-muleerd zo veel mogelijk afval te scheiden. Plastic, papier, glas en huis-, tuin- en keukenafval worden apart ingeza-meld. Voor restafval wordt nu per zak of container betaald. De gemeente heeft onvoldoende gedaan om deze overgang doelmatig en effectief af te ronden. Wij willen dan ook dat we afvalscheiding in het geheel opnieuw bekijken. Ook ontwikkelingen op het gebied van na-scheiding en duur-zaamheid dienen daarbij te worden meegewogen. Wij willen dat deze manier van afval inzamelen ook fnancieel en voor de langere termijn loont. De kosten voor afvalinzameling dienen in ieder geval omlaag te gaan. Beloofd is beloofd. Ondergrondse containers en afvalinzamelingspunten wor-den tijdig geleegd. Dit voorkomt overlast voor bewoners, het aantrekken van ongedierte en verloedering. Meldingen van een volle container dienen laagdrempelig te worden gemaakt en serieus te worden genomen. Er kan meer gebruik worden gemaakt van technologie bij het melden van volle containers en verstoppingen. De gemeente spreekt afvalverwerker Cyclus consequent aan op de uitvoering (ook ’s avonds en ’s nachts) en maakt duidelijke afspraken. Afvaldumping (rondom afvalcontainers) en ‘afvaltoerisme’ worden streng aangepakt. Handhaven helpt!Inwoners met lage inkomens komen in aanmerking voor de kwijtschelding van de afvalstoffenheffng. In Gouda krijgt één op de twaalf huishoudens kwijtschelding. Kwijtschel-ding moet meegerekend worden als inkomen en zo invloed hebben op de aanvraag van aanvullende subsidies en armoederegelingen. Werk moet blijven lonen.Een schone stad vergroot het welzijn en de leefbaarheid. De gemeente gaat verrommeling van wijken en de bin-nenstad tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom afvalcontainers, graffti en andere overlast wordt aange-pakt en vernielingen worden snel hersteld. Kosten worden indien mogelijk verhaald op de veroorzaker. Daarnaast worden inwoners en ondernemers gestimuleerd hun eigen omgeving schoon en verzorgd te houden en elkaar er op aan te spreken. We voelen ons samen verantwoordelijk.“Een schone stad vergroot het  welzijn en de leefbaarheid.  De gemeente gaat verrommeling  van wijken tegen...”


   3   4   5   6   7