Page 4 - VVD Gouda verkiezingsprogramma 2018
P. 4

WonenGouda is een prachtige stad om te wonen. Eigen woning-bezit zorgt voor welvaart en daarmee voor een prettige leefomgeving. Wij willen een verlaging van de Onroerend Zaakbelasting (OZB).We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters en dat er kavels zijn voor mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen.Wij willen de gemeente niet nog voller bouwen met sociale huurwoningen. Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. Sociale huurwoningen zijn voor de gemeente bovendien duurder dan andere woningen en de groei van de laatste college-periode zal dan ook gecompenseerd moeten worden. De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het actief stimuleren van doorstromen. Hierdoor komen woningen weer vrij voor wie ze bedoeld zijn: mensen met lage inkomens.Bestemmingsplannen dienen zo fexibel mogelijk te worden gemaakt, natuurlijk binnen de grenzen van ons beschermde stadsgezicht. Wij willen geen gedetailleerde vastleggingen van wat niet mag. Zo moet wonen boven winkelruimte makkelijker mogelijk zijn. Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn. Woningeigenaren dienen meer ruimte te krijgen om hun woning te gebruiken en te verbeteren, mits het geen overlast voor de buurt oplevert. Het nut en functioneren van de adviescommissies (o.a. welstandscommissie) dienen kritisch bekeken te worden. Bij woningbouw dient rekening te worden gehouden met de demografsche ontwikkelingen en de verwachte veranderin-gen in de toekomst. Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen, waarbij we innovatieve woonvormen in com-binatie met duurzame ontwikkeling stimuleren. Het aantal eenpersoonshuishoudens zal in de toekomst verder stijgen. We blijven inzetten op betere regionale afstemming met buurgemeentes van de woningmarktbehoefte, hierbij wor-den ook afspraken met woningbouwcorporaties gemaakt.Garantstellingen, subsidies en leningen voor (het bouwen van) woningen dienen terughoudend en tijdelijk te worden verstrekt. Het moet vooraf duidelijk zijn dat het nut heeft en geld oplevert. SCHOONZELFDROOG“Woningeigenaren dienen meer ruimte  te krijgen om hun woning te  gebruiken en te verbeteren...”GOUDA


   2   3   4   5   6