Page 18 - VVD Gouda verkiezingsprogramma 2018
P. 18

Overheidsfnanciën zijn ingewikkeld. Dit komt onder andere door complexe wetgeving. Dit maakt het lastig om de fnanciële rapportages van de gemeente te lezen. Wij willen een uitleg van het jaarresultaat voor leken, zodat iedereen begrijpt wat nu de werkelijke geleverde (fnanciële) prestatie is en wat de werkelijke stand van de fnanciële positie is. Geldstromen dienen transparant te zijn.Subsidies kunnen een nuttig duwtje in de rug zijn voor inwoners en ondernemers. Subsidies zijn bedoeld om (maatschappelijke) ontwikkelingen te stimuleren en per defnitie tijdelijk. Het streven moet zijn dat elke euro die we investeren elders twee euro oplevert. Wij kijken daarom kritisch naar alle bestaande en nieuwe subsidies, duidelijk moet zijn waar het geld aan is besteed en of het helpt. De zogenaamde ‘GoudApot’ dient te worden geëvalueerd: de gemeentelijke bijdrage gaat omlaag en er dient een moge-lijkheid te komen voor bezwaar en beroep bij afwijzing van een initiatief.We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergun-ningen. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager. Op de verbouwing van je eigen huis dient geen straf te staan. Ondernemers met goede en vernieuwende ideeën mogen niet worden afge-schrikt door hoge (onduidelijke) kosten.De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. Par-keervergunningen en tarieven dienen kostendekkend te zijn en geen middel om begrotingstekorten op te vangen.Wat ons betreft kan de hondenbelasting worden afgeschaft. De precariobelasting willen wij gefaseerd afschaffen. Wij willen meer ondernemerschap en daar helpen hoge kosten voor bijvoorbeeld een terras niet bij. De belastingen op kabels en leidingen betaalt de consument uiteindelijk zelf door hogere tarieven.De hoogte van de toeristenbelasting moet ruim van te voren worden vastgesteld zodat ondernemers  weten waar ze aan toe zijn. De geïnde toeristenbelasting moet worden ingezet voor toerisme en stadsmarketing en zo weer terugvloeien naar de sector.Een goede fnanciële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkom-sten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dek-ken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven. Mee-vallers worden toegevoegd aan de reserves, gebruikt om schulden af te lossen of teruggegeven aan onze inwoners.In het belang van de inwoners moeten alle mogelijkheden tot het verkrijgen van nationale en Europese fnanciële steun, o.a. voor de gevolgen van de bedreigingen van bodemdaling en klimaatverandering optimaal benut worden.Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is.bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht en body-cams. Gerichte kentekenherkenning dient mogelijk te zijn bij de aanpak van woninginbraak. Het consequent volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan.Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorko-men van bijtincidenten. De gemeente houdt een stevig beleid aan. Zij heeft de mogelijkheden om bijtgrage honden te muilkorven of aan te lijnen, een gedragstest op te leggen en de eigenaar te verplichten tot een erfafscheiding. Als hond en eigenaar zich niet gedragen, kan de hond op grond van de gemeentewet in beslag genomen worden.Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen beledigen, bedreigen of aanvallen.Zuinig met belastinggeldNa enkele jaren van gemeentelijke  lastenverhogingen moeten we in onze portemonnee gaan voelen dat het beter gaat. We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemers.Het gaat gelukkig weer goed met Nederland: de econo-mie foreert en er zijn meer banen. De economische groei biedt de gemeente de mogelijkheid om fnancieel weer te herstellen.    We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven. Als er geld wordt uitge-geven willen we er zo veel mogelijk voor terug. Gouda is een dure gemeente om te wonen. In het overzicht van lokale lasten in Nederland staat Gouda veel te hoog. De komende jaren willen wij de lasten niet verder laten stijgen maar juist laten dalen. Wat de VVD betreft verdwijnt Gouda zo snel mogelijk uit de lijst met duurste gemeentes van Nederland.We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen. Elk jaar wordt geëvalueerd of de lasten omlaag zijn gegaan en verder omlaag kunnen. De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en onder-nemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is. Bij grote private fnanciële transacties door de gemeente wordt gestreefd naar maximale transparantie en uitleg. Verkoop van maatschappelijk vastgoed en grond mag niet leiden tot concurrentievervalsing of verkapte subsidies. De verkoopprocedures dienen, net als de inkoopprocedures, transparant en eerlijk te zijn.


   16   17   18   19   20