Page 17 - VVD Gouda verkiezingsprogramma 2018
P. 17

VeiligheidWe vinden het normaal dat je met je handen van ander-mans spullen afblijft. Dieven pakken we hard aan. Het aantal woninginbraken moet fink omlaag.De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. De gemeente spant zich in voor voldoende wijkagenten. Extra Buitenge-wone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zicht-baarheid, handhaving en bestrijding van woninginbraak en criminaliteit. Bewoners kunnen hier op basis van vrijwillig-heid een bijdrage aan leveren. Wat ons betreft komt er een plan om goede en gemotiveerde nieuwe BOA’s te werven. Extra inzet van politie en het surveilleren tijdens vakantie-periodes hebben een aantoonbaar effect op de daling van woninginbraken en worden verder uitgebreid. Het moet voor inwoners makkelijker en laagdrempeliger worden om aangifte te doen. Daar waar nodig kan anonieme aangifte worden gedaan.De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorza-ken. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wij willen nog meer inzetten op preventie van overlast. Daar waar sprake is van overlast door jongeren, treedt de gemeente consequent op. Dat ouders van deze jongeren vroegtijdig worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen moet niet meer dan normaal zijn. Waar mogelijk draaien ouders voor de kosten van de aange-richte schade op.Coffeeshops in het centrum veroorzaken overlast en zijn slecht voor de uitstraling van de binnenstad: verkeersoverlast en het illegaal dealen van drugs. Daarom is sluiting altijd een reële optie, en geen laatste redmiddel. Uitbreiding van het bestemmingsverkeer in het centrum (alleen bewoners en ondernemers) kan verkeersoverlast tegengaan. Daarnaast dient onderzocht te worden of het haalbaar is om in de toekomst coffeeshops naar de rand van de stand, buiten woonwijken te verplaatsen.Wij willen dat alle instrumenten gebruikt worden om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemees-ter maakt actief gebruik van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Te denken valt het afkondigen van gebiedsverboden, invoering van de ‘Rotterdam-wet’, het openbaar maken van camerabeelden via de gemeentewebsite, groepsverboden, samenscholings-verboden, een noodbevel, een noodverordening afkondigen, preventief fouilleren, cameratoezicht, bestuurlijke ophouding en toezicht op openbare vermakelijkheden en inrichtingen.Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, POLITIE


   15   16   17   18   19