Page 16 - VVD Gouda verkiezingsprogramma 2018
P. 16

te behouden voor de volgende generaties blijven wij inzet-ten op onderhoud en restauratie. Als ondernemers hier bij kunnen helpen dan hoort de gemeente hierbij te helpen door minder regels. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koes-teren. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen zoals de Sinterklaasintocht en Kaarsjesvond.IntegratieWij willen dat iedereen zich thuis voelt in Gouda, ongeacht geslacht, huidskleur, levensovertuiging of sek-suele geaardheid. Iedereen is gelijkwaardig, we verwer-pen en bestrijden discriminatie. Integreren is niet vrijblijvend.  Nieuwkomers in Gouda passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwko-mer. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaal-bare cursussen zijn in de Nederlandse taal. Inburgeringscursussen worden niet gescheiden aangeboden. We willen kritisch kijken naar de kosten en subsidieverlening van alle integratie-ini-tiatieven.Voor haatpredikers is in Gouda geen plaats. De gemeente neemt een proac-tieve rol in het voorkomen dat imams haat kunnen zaaien en kunnen oproe-pen om onze waarden en vrijheden te negeren. Organisaties die haatpredikers uitnodigen of steunen hebben geen recht op subsidies of steun en worden waar mogelijk verboden. De gemeente werkt op geen enkele manier samen met organisaties en moskee├źn die de Nederlandse samenleving afwijzen. Terugkerende jihadgan-gers zijn niet welkom in Gouda.Discriminatie en gedragingen die onverenigbaar zijn met de Nederlandse wet zoals eerwraak worden aangepakt. We willen dat de gemeente in overleg met politie en justitie de mogelijkheid tot aangifte van discriminatie zo makkelijk en veilig mogelijk maakt. Instellingen die zich schuldig maken aan discriminatie worden hard aangepakt. Uitsluiting of het bewust scheiden van vrouwen accepteren wij niet.Om asielzoekers eerlijker te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats in de regio tussen buurgemeen-ten. Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.GELIJK


   14   15   16   17   18