Page 15 - VVD Gouda verkiezingsprogramma 2018
P. 15

Voor ouderen is sport een goede manier om lichamelijk en sociaal actief te blijven. De gemeente denkt mee met ver-enigingen en instellingen om meer ouderen met plezier te laten bewegen.  Je bent nooit te oud om te sporten! Sport-verenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Behalve sport in verengingsverband maken sport- en spel-voorzieningen onderdeel uit van het ruimtelijke ordenings-beleid. Dit kan door voldoende speelplaatsen in de wijken maar ook door rekening te houden met veilige wandel-, skeeler- en fetsroutes. Uitgangspunt is te kunnen sporten in de buurt, maar we kijken over de gemeentegrenzen heen. Met het oog op kosten en ruimtelijke inpassing kun-nen voorzieningen worden gedeeld met buurgemeentes.We willen dat sportaccommodaties beter worden benut. Te vaak zijn velden onbezet en is het druk op bepaalde momenten. De gemeente spreekt verenigingen hier actief op aan en denkt mee met een multifunctionele inzet van velden en ruimtes. Voor de sportaccommodaties in en rondom het Groenhovenpark willen wij een langetermijnvi-sie ontwikkelen. We begrijpen dat sportverenigingen alleen kunnen bestaan door vrijwilligers en we zijn trots op deze mensen. Bij even-tuele praktische problemen denkt de gemeente actief mee voor oplossingen. Zo kunnen mensen met een uitkering een bijdrage leveren bij het beheer en toezicht.Ondernemers die willen bijdragen aan een rijk en gevari-eerd sportaanbod, moedigen wij aan. De gemeente dient belemmeringen zo veel mogelijk weg te nemen en te helpen met minder regels.CultuurKunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativi-teit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie. Cultuur is van ons allemaal. Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een specifeke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst.  Een sterke culturele sector is niet afhankelijk van over-heidssubsidie. Culturele organisaties laten bij een subsidie-aanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenha-len. Subsidies mogen nooit meer dan 50% van de inkomsten zijn.  De culturele sector moet permanent op zoek naar andere inkomsten door bijvoorbeeld samen te werken met het bedrijfsleven. Cultureel erfgoed is een belangrijk onderdeel van Gouda. De historische binnenstad, waterlopen en monumenten zorgen voor het unieke karakter van Gouda. Om dit erfgoed en het voorbereiden van kinderen tot deelname aan de maatschappij. We zijn trots op de mensen die dit elke dag mogelijk maken. Daarnaast hebben scholen nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. De gemeente stimuleert eerlijke en transparante selectiecriteria en aanmeldingen maar laat de verantwoordelijkheid hier voor bij de scholen.De gemeente stimuleert taalonderwijs in een vroegtijdige fase van het leven van een kind. Als een kind naar school gaat mag het geen taalachterstand te hebben. Om de kansen van kinderen te vergroten willen we dat kinderen met het Nederlands vertrouwd raken op peuterspeel-zalen en kinderdagverblijven. De rol van ouders is hier niet vrijblijvend, de gemeente spreekt hen hier actief op aan. Initiatieven voor (taal)ontwikkeling zoals de Goudse Weekendschool die voor een groot deel door vrijwilligers en bedrijfsleven mogelijk worden gemaakt, ondersteunen wij.Om jeugdwerkeloosheid tegen te gaan is het behalen van een diploma voor een sector waar voldoende banen in zijn te vinden een belangrijke eerste stap. Schoolverzuim wordt streng aangepakt en schooluitval dient vroeg gesignaleerd te worden. Als het niet lukt om aan een baan te komen dan ga je weer terug naar school.Onderwijs, zeker van het ROC, moet beter aansluiten op de trends in het lokale bedrijfsleven. Wij willen dat het bedrijfs-leven zoveel mogelijk wordt betrokken bij het onderwijs. Een goed opgeleide bevolking zorgt bovendien voor het aantrekken van bedrijven en andersom. Voor iedere jon-gere dient een stageplek beschikbaar te zijn om werkerva-ring op te doen. De gemeente treedt faciliterend op tussen bedrijfsleven en onderwijs en zet de regionale samenwer-king op dit gebied verder door om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Voor werkende ouders is het noodzakelijk dat onderwijs en voor- en naschoolse opvang goed op elkaar zijn afgestemd. Versnippering van opvanglocaties leidt tot onnodige drukte bij ouders en kinderen. De gemeente faciliteert en denkt actief mee bij de ontwikkeling van nieuwe locaties om voor-zieningen op elkaar af te stemmen.SportSport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezond-heid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen kan sporten. Wij zetten in op breedtesport, voor iedereen moet het mogelijk zijn om in verenigingsverband te kunnen sporten ook voor mensen met een beperking.  Topsport maakt kinderen en mensen enthousiast om zelf te gaan sporten, de gemeente zet zich binnen haar mogelijkheden in voor topsport.


   13   14   15   16   17