Page 14 - VVD Gouda verkiezingsprogramma 2018
P. 14

SPORTINTEGRATIECOMPACTZUINIGJeugdEen goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind schaden dan grijpt de overheid in. De gemeente is dan aan zet. Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp krijgen bij jeugdzorg. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener regelt die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt. Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders en kinderen met een probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners en instellin-gen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport.  Er is op dit vlak onlangs nieuw beleid geformuleerd. De uitvoering van dit beleid moet worden gemonitord en waar nodig, in samenspraak met (sport)organisaties worden aangepast. We willen minder bureaucratie in de jeugdzorg. We willen dat ouders van probleemkinderen actief worden aangesproken en op hun verantwoordelijkheden worden gewezen. Bij alarmsignalen rond een kind dient niet alleen het kind maar ook het gezin te worden betrokken en hulp worden geboden. De VVD is voorstander van de Goudse Top 60 aanpak. Deze aanpak moet worden voortgezet en waar nodig uitgebreid. Gouda doet niet aan etnisch profleren, maar is open over het te grote aandeel van jongeren met een immigratie-ach-tergrond binnen deze Top 60. Een gerichte aanpak is onmo-gelijk zonder het achterhalen van grondoorzaken.Radicalisering van jongeren gaan we in Gouda op alle mogelijke manieren tegen. Radicaliserende jongeren komen in het stramien van de Top 60 aanpak. Hiernaast neemt de gemeente initiatieven om, waar mogelijk landelijk, een mel-dingsplicht te introduceren (zoals bij kindermishandeling).De gemeente heeft de regie bij het inkopen van jeugdzorg. We willen dat de beste zorg wordt ingekocht en waar nodig wordt met andere gemeentes samengewerkt. Het voorko-men van wachtlijsten is een belangrijk doel.OnderwijsMet goed onderwijs krijgt iedereen de kans om het beste uit zich zelf te halen. Op school leren we wat onze nor-men en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. School is een sociale ontmoetingsplaats waar kinderen zich veilig voelen. Scholen zetten zich in voor goed onderwijs 


   12   13   14   15   16