Page 13 - VVD Gouda verkiezingsprogramma 2018
P. 13

De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen, kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten en de provincie. Wij vinden de rol van wijkverpleegkundigen waardevol, zij zijn de oren en ogen van de buurt. Niet alleen op het gebied van zorg maar ook op het gebied van sociale problemen. Goede samenwerking tussen wijkverpleegkun-digen en het sociaal team van de gemeente is van belang. De VVD ziet graag dat er meer wijkverpleegkundigen in Gouda bijkomen en spant zich hiervoor in bij het Rijk en de zorgverzekeraars.Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage die eerlijk voor iedereen is. De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden door ontschotting van budget volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorg taken.De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteu-ning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. Wachtlijsten dienen zo veel mogelijk te worden voorkomen, de gemeente neemt in een vroegtijdig stadium signalen serieus en spreekt instellingen hier direct op aan. Een fexi-bele opstelling en maatwerk voorkomen in veel gevallen wachtlijsten.De gemeente moet zich inspannen om vraag en aanbod in de zorg goed op elkaar aan te laten sluiten. Daarvoor is de juiste informatie nodig en een goede administratie. Wij willen de kwaliteit verbeteren door te investeren in de juiste ICT-middelen. misbruik wordt gemaakt door zorgaanbieders wordt dit kei-hard aangepakt. Wij willen de komende periode een aanpak ontwikkelen waar in zorgfraude wordt voorkomen en in een vroeg stadium gedetecteerd.Wij vinden dat zorgverleners niet de helft van de tijd kwijt mogen zijn aan administratie. Minder bureaucratie bete-kent meer tijd voor de mensen die zorg nodig hebben. Het afeggen van verantwoordelijkheid door zorginstellingen, zorgondernemers en zorgverleners dient zo effciƫnt moge-lijk te gebeuren, vertrouwen is het uitgangspunt. Indien er 


   11   12   13   14   15