Page 12 - VVD Gouda verkiezingsprogramma 2018
P. 12

Er wordt binnen Gouda gewerkt met Social Return On Investment (SROI). Dat werpt al enige vruchten af. De regeling is gebaseerd op een minimumpercentage bij aanbestedingscontracten. Wij willen een extra stap maken: aanbestedingen zijn altijd voor een deel gebaseerd op prijs. In de aanbesteding kunnen bonuspunten worden geven wanneer een leverancier belooft om werklozen in te zetten. SROI moet ook van toepassing zijn voor organisaties die een subsidie ontvangen van de gemeente.Fraude met uitkeringen is diefstal en ondermijnt de sociale voorzieningen. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd. Boetes dienen hoog genoeg te zijn voor een afschrikkende werking en terugbetaaltermijnen dienen korter te worden gemaakt.Fraude dient door de gemeente streng te worden bestreden door nauwe samenwerking en uitwisseling van gegevens met (uitkerings)instanties en de fscus. Ontvangers van een uitkering worden minimaal één keer per jaar door de gemeente bezocht en bij vermoedens van misbruik vaker.ZorgIedereen verdient goede zorg. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal. Zorgen komen meestal niet alleen. Slechte gezondheid, armoede en opvoedkundige problemen treden vaak samen op. De gemeente helpt gezinnen met één plan dat alle zorgen van dat gezin aanpakt. Sinds 2015 heeft de gemeente veel extra taken en verant-woordelijkheden gekregen op het gebied van zorg. De ver-anderingen waren fors maar hebben er ook voor gezorgd dat de gemeente zeggenschap heeft gekregen over bijna het hele aanbod van zorg. Wij willen de komende jaren blij-ven inzetten op betere zorgverlening en meer effectiviteit. Mensen zijn pas echt geholpen wanneer ze zo snel mogelijk weer op eigen benen staan en volledig meedoen. Effectieve zorg is tevens goedkoper.Als de gemeente een zorgaanbieder kiest, dient ze kwalitatief betere aanbieders te laten prevaleren boven minder goede aanbieders. De zorgdiensten worden scherp ingekocht waarbij de criteria: kwaliteit, klanttevredenheid, (geen) wachtlijsten en oplossend vermogen centraal staan. WerkWerk is van groot belang voor mens en samenleving. Werk zorgt niet alleen voor de middelen van bestaan. Werk zorgt ook voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving. We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken. Het starten van een onderneming is volgens ons ook werk. De gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen daarna weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk. Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vang-net; een uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Bij het ontvangen van een uitkering dient een tegenprestatie de norm te zijn. De gemeente moet meer bevoegdheden krijgen om een tegenprestatie op te leggen en deze vervolgens ook gebrui-ken. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, wordt gekort op zijn of haar uitkering. Wie onvoldoende de Nederlandse taal beheerst en een uitkering ontvangt, gaat verplicht op taalles.Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel moge-lijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan. Hulp bij armoede moet volgens ons gepaard gaan met een plan van aanpak om het huishoudboekje weer op orde te krijgen. Er wordt gewerkt volgens een integrale aanpak: vaak spelen er meer problemen. Wij willen hier voor één aan-spreekpunt vanuit de gemeente zodat inwoners niet worden doorverwezen tussen (gemeentelijke) instanties.‘Rotterdampas’ dient  te worden geëvalueerd,  in ieder geval dient het voor Goudse ondernemers  interessant te zijn om te participeren.Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is dat fnancieel merkbaar. Armoederegelingen die dit belem-meren (de zogenoemde armoedeval) schaffen we waar dat mogelijk is af. Wij willen geen veelheid aan (cumulatieve) armoederegelingen maar vereenvoudiging, hierdoor zijn ook minder ambtenaren nodig. We stoppen met het han-teren van een eigen defnitie van armoede (120% van het  bijstandsniveau) door de gemeente. De geïntroduceerde “Boetes voor fraude met uitkeringen dienen hoog genoeg te zijn voor  een afschrikkende werking”


   10   11   12   13   14