Page 11 - VVD Gouda verkiezingsprogramma 2018
P. 11

Toerisme, recreatie  en evenementenWij vinden dat Gouda veel meer toeristen binnen haar stadsgrenzen kan trekken. Toerisme zorgt niet alleen voor levendigheid maar ook voor werkgelegenheid en is daarmee een stimulans voor de lokale economie. Wij willen dat de gemeente hier in blijft investeren.Cultureel erfgoed neemt een centrale plaats in: de his-torische binnenstad, de Sint Janskerk met de Goudse Glazen en het Stadhuis.  Verder zijn ook de kaasmarkt, stroopwafels, Gouds plateel, Erasmus etc. onderscheidende elementen van Gouda. Het zorgt voor internationale her-kenbaarheid en draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en activiteiten. Wij streven naar kwalitatief hoogwaardige en diverse voorzieningen daar omheen. De rol van de gemeente is volgens ons helder: ruimte geven aan initiatieven en het bewaken van een integrale visie. De stadspromotie van Gouda dient volgens ons meer gericht te zijn op eigen ideeën van ondernemers, (culturele) instel-lingen en inwoners. De gemeente waakt voor de inhuur van dure (externe) programmamanagers. De kosten die de gemeente bij stadspromotie maakt dienen transparant te zijn en niet als verkapte subsidie te dienen. De gemeente bundelt initiatieven en helpt mee bij de randvoorwaarden zoals een innovatieve vorm van (weg)bewijzering.Gouda is een stad rijk aan evenementen. Volgens ons zorgt dit voor een aantrekkelijk leefklimaat voor inwoners en extra aantrekkingskracht voor toeristen. Bij kleinschalige evenementen horen volgens ons laagdrempelige vergun-ningseisen. Het beperken van overlast en het vroegtijdig informeren van omwonenden zijn essentieel voor het behouden van draagvlak voor het organiseren van evene-menten. De gemeente geeft duidelijk aan wat de regels zijn en spreekt organisatoren van evenementen hier actief op aan.Het voormalige Koud Asfalt terrein heeft zich bewezen als een uitstekende evenementenlocatie. Medio 2019 moet een lange termijnvisie voor het terrein zijn vastgesteld. Het terrein biedt kansen voor een combinatie van recreëren, wonen en evenementen.De VVD wil zo min mogelijk belemmeringen op het gebied van ruimtelijke ordening voor initiatieven op het gebied van cultureel erfgoed, recreatie en toerisme. Als een onder-nemer bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van een gebouw of gebied, hoort de gemeente daarbij te helpen door minder regels.De opkomst van de deeleconomie, bijvoorbeeld het aanbie-den van woonruimte via AirBNB, gaat ook niet aan Gouda voorbij. Wij zien dit als een aanvulling op de mogelijkheden tot een langer verblijf door toeristen in Gouda. Tegelij-kertijd sluiten wij onze ogen niet voor nadelen zoals een ongelijk speelveld, overlast en (brand)veiligheid. Wij willen dat de gemeente de komende periode hiervoor duidelijke regels opstelt.


   9   10   11   12   13