Page 10 - VVD Gouda verkiezingsprogramma 2018
P. 10

De gunstige ligging van Gouda ten opzichte van de grote steden mag meer worden benadrukt bij de uitingen van stadsmarketing. Investeringen hierin verdient Gouda terug door een teruglopende werkeloosheid en minder investerin-gen in armoedebeleid. Veiligheid, bereikbaarheid en een goede inrichting (met mogelijkheden van dubbel gebruik) van bedrijventerreinen zijn van groot belang. De kantorenleegstand blijft in Gouda relatief hoog. Voor nieuwe kantoorruimte geldt dit niet. De gemeente spreekt kantooreigenaren aan en neemt waar mogelijk belemmeringen weg bij de transformatie van verouderde kantoren.  Wij willen ons de komende periode inzetten voor een proef met een regelarme zone om zo de bedrijvigheid te stimuleren.Wij zien steeds vaker mengvormen in ondernemerschap (‘blurring’). Een ondernemer die bijvoorbeeld op kleine schaal koffe schenkt of een proeverij houdt naast zijn andere activiteiten, hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Wij zien deze ontwikkeling niet als bedreiging maar als toename van de keuzevrijheid. Wel dient de gemeente duidelijke regels te stellen: er dienen gelijke regels te zijn voor iedereen die vervolgens ook worden gehandhaafd.Ondernemers die vanwege hun activiteiten in de horeca te maken hebben met extra kosten op het gebied van lokale vergunningen dienen te worden ontzien. We schaffen de vergunningen af voor een klein terras. Vergunningen die-nen zo veel mogelijk te worden samengevoegd of worden vervangen door een meldingsplicht algemene regels. Waar mogelijk verlengen we de geldigheidsduur van vergun-ningen. We blijven verder inzetten op vermindering van regeldruk.Onder voorwaarden mogen horeca-ondernemers starten als de vergunningsaanvraag nog loopt. Dit biedt volgens ons meerdere voordelen: de gemeente is in staat deze ondernemingen te bezoeken en bij  mogelijke twijfels, deze te laten meewegen in de uiteindelijke vergunningverlening. Wij willen meer fexibiliteit in openingstijden. De huidige winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden fexibel in te richten zodat ondernemers zelf kunnen kiezen of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn. Ondernemers dienen omwonenden hier bij te betrekken en beperken mogelijke overlast tot een minimum.De zorg is de belangrijkste werkgever in Gouda, Gouda heeft een regionale rol door o.a. haar ziekenhuis. Wij willen de zorg als een van de kernmarktsegmenten verder uitbou-wen door bijvoorbeeld de vestiging voor nieuwe (oplei-dings)instellingen makkelijker te maken en te helpen bij een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.“De opkomst van de deeleconomie, bijvoorbeeld het aanbieden van  woonruimte via AirBNB”


   8   9   10   11   12